FAQs Complain Problems

७६/७७

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

यस कार्यालयबाट मिति २०७६/११/३० गते प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मुल्याङ्कन हुँदा निम्न बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्युनतम मुल्यंकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को २७ को उपदफा २ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धित सबैको जानकारी

दस्तावेज: 

विदेशमा रहेका म्यागङ बासीहरुको बस्तुस्थिति सर्वेक्षण २०७७

कृपया फारम भर्न तलको लिकं क्लिक गर्नुहोस् ।

विदेशमा रहेका म्यागङ बासीहरुको बस्तुस्थिति सर्वेक्षण २०७७