FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोटको बिडिङ सम्बन्धी सूचना !!! (पहिलो पटक अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा २०७५/०९/१९ मा प्रकाशित)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

यस कार्यालयबाट मिति २०७६/११/३० गते प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मुल्याङ्कन हुँदा निम्न बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्युनतम मुल्यंकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को २७ को उपदफा २ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धित सबैको जानकारी

दस्तावेज: 

बिधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना । (तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना)

यस म्यागङ गाउँपालिकाको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट संञ्चालनमा ल्याईएको बिधुतिय खरिद प्रणाली (WWW.bolpatra.gov.np/egp) मा सूचना प्रकाशित गरिएका तपशिल बमोजिमका ठेक्काहरु खोल्ने मिति २०७७/०१/१८(30 April, 2020) रहेकोमा हाल देशमा फैलिएको को