FAQs Complain Problems

७६/७७

सा.सु.भ. तेस्रो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा ।

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ तेस्रो किस्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निकासा भएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।