FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-१२-०९

८०/८१ 2024/03/22 - 15:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-12-09.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-११-१०

८०/८१ 2024/02/22 - 16:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-11-10.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-१०-१७

८०/८१ 2024/01/31 - 16:13 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-10-17.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०९-०८

८०/८१ 2024/01/25 - 11:39 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-09-08.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०८-१५

८०/८१ 2023/12/01 - 14:49 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-08-15.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०७-२१

८०/८१ 2023/12/01 - 14:48 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-07-21.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०६-२८

८०/८१ 2023/10/15 - 15:39 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-06-28.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०५-२१

८०/८१ 2023/09/08 - 10:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-05-21.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०४-१७

८०/८१ 2023/09/08 - 10:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-04-17.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०३-१०

७९-८० 2023/07/23 - 10:36 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-03-10.pdf

Pages