FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Myagang RM Transport Master Plan ८०/८१ 2024/02/13 - 20:56 PDF icon Road_Surface_Map.pdf, PDF icon Road_Class_D.pdf, PDF icon Road_Class_B.pdf, PDF icon Road_Class_C.pdf, PDF icon Road_Class_A.pdf, PDF icon Landuse_Map.pdf, PDF icon Administrative Map.pdf
गाडी भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ! ८०/८१ 2024/02/13 - 20:50 PDF icon गाडी भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना, २०८०-पत्रिका.pdf
List of COP Holders (Renewed) ८०/८१ 2023/08/13 - 12:45 PDF icon ca_cop_holder.pdf, PDF icon ra_b_cop_holder.pdf, PDF icon ra_c_cop_holder.pdf, PDF icon ra_d_cop_holder.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) प्रतिवेदन, २०७९ ७८/७९ 2023/08/02 - 12:06 PDF icon संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, 2079.pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि चैत मसान्त सम्म) ७९-८० 2023/05/19 - 12:34 PDF icon स्वत प्रकाशन -माघ देखि चैत-म्यागङ गाउँपालिका.pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि पौष मसान्त सम्म) ७९-८० 2023/04/07 - 21:57 PDF icon स्वत प्रकाशन-कार्तिक देखि पौष-म्यागङ गाउँपालिका.pdf
Preparation of Myagang Rural Municipality-Municipality level Land Resource Maps, Database and Reports for fiscal year 2077-078 ७९-८० 2023/01/18 - 14:00 PDF icon Preparation of Myagang Rural Municipality-Municipality level Land Resource Maps, Database and Reports for fiscal year 2077-078.pdf
म्यागङ गाउँपालिकाको शाखा, उपशाखा इकाईको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्य विवरण ७८/७९ 2023/01/10 - 11:15 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको शाखा, उपशाखा इकाईको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्य विवरण.pdf
म्यागङ गाउँपालिकाको त्रि-बर्षीय क्षमता विकास योजना (२०७९/०८०-२०८१/०८२) ७९-८० 2022/12/07 - 11:51 PDF icon myagang gaupalika_CD plan 2079.pdf
हाते पुस्तिका ७९-८० 2022/07/25 - 13:18 PDF icon आलुको विउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका, PDF icon तरकारी खेती प्रविधि हाते पुस्तिका, PDF icon मकै खेती प्रविधि हाते पुस्तिका

Pages