FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने बारे सूचना !

आवश्यक कागजातहरु:

1. परिवारका सदस्यहरुको नागरिकताको फोटोकपी,

2. बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ताको फोटोकपी

शूल्क: रु. ३,५००/-

 

आर्थिक वर्ष: