FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

कार्यविधि

शीर्षक मिति दस्तावेज आर्थिक वर्ष
म्यागङ गाँउपालिकाको पदपूर्ति समिति गठन कार्यबिधि, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:13 PDF icon म्यागङ गाँउपालिकाको पदपूर्ति समिति गठन कार्यबिधि, २०७८.pdf ७७/७८
भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:12 PDF icon भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७८.pdf ७७/७८
बिषयगत समिति गठन एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:11 PDF icon बिषयगत समिति गठन एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf ७७/७८
कन्टिजेन्सी रकम खर्च कार्यविधि, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:08 PDF icon कन्टिजेन्सी रकम खर्च कार्यविधि, २०७८.pdf ७७/७८
एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:03 PDF icon एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf ७७/७८
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:03 PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf ७७/७८
म्यागङ गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७७ (पहिलो संशोधन) Friday, March 12, 2021 - 11:20 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७७ (पहिलो संशोधन).pdf ७७/७८
शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संशोधन) Thursday, December 10, 2020 - 13:12 PDF icon शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संशोधन).pdf ७७/७८
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ Monday, December 30, 2019 - 20:51 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf ७६/७७
म्यागङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Monday, December 30, 2019 - 20:40 PDF icon राज पत्र.pdf ७६/७७

Pages